सूचनाः

 

 

मुद्रा तथा धाराक विनिमय अधिकार पत्रको उद्घोषण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्त जरुरी सूचनाः

https://nrb.org.np/fxm/notices/Cash_Carrying_Notice20180716.pdf